Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Ismételten módosult az ÉPÍTŐ-6-MHÁZ-2021 Tájékoztatója

Ismételten módosult a 2021. október 18. napján megjelent „Az ÉMI Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpontban megépíthető energiahatékony és korszerű családi lakóépületek komplex megvalósításának (tervezés és kivitelezés) egyedi támogatási kérelmeihez” című (ÉPÍTŐ-6-MHÁZ-2021 kódszámú) Tájékoztató.

A Tájékoztatónak az alábbi pontokon aláhúzással jelölt részei módosultak:

4.4 A projekt megvalósítása

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 33. pontja értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körébe tartozik: „A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg”

  • A területek átadására és felvonulásra tervezetten 2022. II. félévében kerülhet sor.
  • A jelen Támogatási konstrukció keretein belül megvalósuló mintaházaknak 2023. május 31-ig szükséges elkészülniük a Támogató fent megjelölt székhelyén elhelyezkedő ÉMI Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont területén belül.

8.2 Csatolandó dokumentumok

A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

1. Támogatási kérelem formanyomtatványa (1. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban elektronikus adathordozóra mentve, Microsoft Excel formátumban is;

2. Támogatást igénylő nyilatkozata (2. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

3. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat (3. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

4. Antikorrupciós nyilatkozat (4. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

5. Átláthatósági nyilatkozat (5. számú melléklet), eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

6. Költségterv (6. számú melléklet), külön kiállított, eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban; valamint elektronikus adathordozóra mentve, Microsoft Excel formátumban is;

7. A Tájékoztató 6.1. pontjában felsorolt költségek igazolására 1-1 db árajánlat eredeti, cégszerűen aláírt, illetve szkennelt másolati példányban, ennek hiányában az egyediséget igazolni szükséges;

8. Az alábbi műszaki dokumentáció:

  • Építészeti alaprajz (helyiség funkciójának megjelölésével),
  • Gépészeti rendszereket bemutató alaprajz,
  • Energetikai tanúsítvány,
  • Tervezett rétegrendek leírása,
  • Tájékoztató jellegű műszaki leírások (építészet, belsőépítészet, gépészet, elektromos ellátás),
  • Tervezett, beépítésre kerülő termékek listája

9. Min. 8 db látványterv készítése (4 db külső és 4 db belső);

10. A támogatást igénylő hivatalos képviselője által aláírt, a kérelem benyújtását megelőző 2019. és 2020. lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló törvény szerinti mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet hiteles másolata papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

11. Az aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírás mintája papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

12. Létesítő okirat vagy cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi példánya (gazdasági társaságok/felsőoktatási intézmények esetén) papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

13. A megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, Kedvezményezett nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás vagy bankszámlaszerződés hiteles másolata papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban;

14. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén nyilatkozat (7. számú melléklet) és igazolás vagy okirat a csekély összegű támogatásról eredeti, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

15. Átmeneti támogatás esetén nyilatkozat (8. számú melléklet) és igazolás vagy okirat az átmeneti támogatásról eredeti, illetve szkennelt másolati példányban (minden konzorciumi tag esetén benyújtandó);

16. Átmenti támogatásra való jogosultságot alátámasztó dokumentumok hiteles másolata papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban.

17. Konzorcium esetén konzorciumi megállapodás hiteles másolata papír alapon, illetve szkennelt másolati példányban. 

Hiteles másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyek minden információt tartalmazó oldalát „A másolat hiteles” szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal lát el a támogatási kérelem képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy.

Tájékoztatjuk, hogy a Támogatói Okirat postai átvételét követő maximum 60 napon belül szükséges a szakmai szabályoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kiviteli tervet, az árazatlan és becsült értékekkel kitöltött árazott költségvetést, valamint a beépítendő termékek műszaki dokumentumait a Támogató részére elektronikusan megküldeni. A fenti dokumentáció benyújtása a beruházás megkezdésének a feltétele.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtásra kerülő kiviteli tervet a Támogatóval előzetesen egyeztetni szükséges.

10.1 Döntés meghozatala

A befogadott kérelmek esetében a Támogató legkésőbb 2022. június 30-ig dönt az előterjesztett támogatási kérelmek:

a. a kérelemben igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról;

b. a kérelemben igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű, feltételes támogatásáról;

c. csökkentett összegű támogatásáról;

d. csökkentett összegű, feltételes támogatásáról;

e. tartaléklistára helyezésről teljes vagy csökkentett összegű támogatás lehetősége mellett;

f. elutasításáról.

A kérelmek a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott kérelmek tartaléklistára kerülnek. A kérelmek a tartaléklistára kerülésről elektronikus úton kerülnek értesítésre. A tartaléklistás kérelmek támogathatóságáról újabb forrásrendelkezésre állása esetén, azok tartaléklista szerinti sorrendjében születhet Támogatási döntés. A Támogató döntéséről az érintett Támogatást igénylők elektronikus és postai úton kerülnek értesítésre.

A Támogatói Okirat kiadása a Támogatói Döntés Értesítő megküldését követően és az okirat kiállításához szükséges dokumentumok hiánytalan beérkezését, valamint a forrás rendelkezésre állását követően legkésőbb 30 napon belül megtörténik. A támogatási jogviszony a Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A támogatásban részesülő támogatási kérelem esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a projekt tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelem számával közzétételre kerül a www.kozpenzpalyazat.gov.hu és a Támogató honlapján, melyhez Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adta.

A beruházás megvalósításának végső határideje 2023. május 31. napja.

1. számú melléklet

A konstrukció keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Átmeneti támogatás

Az átmeneti keretszabály 3.1 szakasza alapján nyújtott támogatások teljes összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2.300.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Az a vállalkozás részesülhet támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.

Az átmeneti támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

Az átmeneti támogatás az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásai által kapott átmeneti támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is) foglalkozik, az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is), az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív, és ezekre eltérő maximális összegek vonatkoznak a fentiek szerint, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás elsődleges mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel foglalkozik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára 2 300 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás, ha az átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

Kivételesen meghatározható a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott átmeneti támogatás mértéke az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

Az átmeneti támogatás azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Az átmeneti támogatás csekély összegű támogatással akkor halmozható ugyanazokhoz az elszámolható költségekhez, ha a támogatáshalmozás nem eredményezi a 2 300 000 eurós (halászati tevékenység esetén 345 ezer, elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 290 ezer eurós) felső határ túllépését. Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással és csekély összegű támogatással.

Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható. A hitel formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott átmeneti támogatás más, vissza nem térítendő támogatássá vagy tőkévé alakítható 2022. december 31-ig úgy, hogy az átalakított átmeneti támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 2 300 000 eurós (halászati tevékenység esetén 345 ezer, elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 290 ezer eurós) felső határ szempontjából.

Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

Partnereink

Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium
Lechner Tudásközpont Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Klímapolitika BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Copyright © 2012-2022 ÉMI