Weboldalunk az Adatkezelési tájékoztatóban leírt, működéshez szükséges sütiket használ, melyet az oldal használatával Ön elfogad. Rendben
EN YT In FB
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Az ÉMI hazai és nemzetközi projektei
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

ÉMI NONPROFIT KFT. Info tv. szerinti közzététel

I. Szervezeti, személyzeti adatok

     
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: ÉMI Nonprofit Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 180.
Telefon: +36 (26) 502 300
Telefon:+36 (30) 705 2388 (napelem pályázat ügyfélszolgálata)
Telefon:+36 (30) 119 1866 (további pályázatok ügyfélszolgálata)
Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu
Honlap: http://www.emi.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Mayer András János
vezérigazgató

Szinger Csaba
gazdasági igazgató

Réthelyi Barbara
koordinációs igazgató

Vass Lajos
fejlesztési igazgató

Fisi Tamás Roland
mérnöki szolgáltatásokért felelős igazgató

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Mühlbert Kornél – értékesítési vezető
Telefon: +36 (26) 502 300
Fax: +36 (26) 311 108
E-mail: info@emi.hu
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége ÉMI vonatkozásában nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai ÉMI vonatkozásában nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke ÉMI vonatkozásában nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai ÉMI vonatkozásában nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye ÉMI vonatkozásában nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve ÉMI vonatkozásában nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közhasznú működés felügyelete:

Adóellenőrzés – Nemzeti Adó és Vámhivatal
postacím: 1373 Budapest, Pf. 561,
e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu

Államháztartásból származó támogatás felhasználásának ellenőrzése:

Állami Számvevőszék
postacím: 1364 Budapest 4., Pf. 54,
e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzés:

Szentendrei Járási Ügyészség
postacím: 2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1.
e-mail: szentendre@mku.hu

Tulajdonosi joggyakorló szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium
1358 Budapest, Pf. 14.
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818
E-mail: info@ekm.gov.hu
Sajtókapcsolat: sajto@ekm.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

     
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege PDF Kozzetetel_II_1.pdf

Szabályzatok
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven ÉMI vonatkozásában nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ÉMI vonatkozásában nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ÉMI vonatkozásában nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények ÉMI vonatkozásában nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei PDF Kozzetetel_II_6.pdf
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke PDF Kozzetetel_II_7.pdf
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza ÉMI vonatkozásában nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától ÉMI vonatkozásában nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek, aktualitások
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk ZFR-ÉMI-TÁV/2020
ÉPÍTŐ-5.2021.5.
ÉPÍTŐ-6-MHÁZ-2021
VÁRA-ÉMI-2020
TDIJ-ÉMI-2022
AKH-ÉMI-2022
PDF Hulladékkezelés a mindennapokban a fenntartható jövőért
PDF Hulladékkezelés szemléletformálás
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai ÉMI vonatkozásában nem releváns
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabályzatok
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Feltöltés alatt
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek ÉMI vonatkozásában nem releváns
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista ÉMI vonatkozásában nem releváns
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére ÉMI vonatkozásában jelenleg nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

     
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója PDF Kozzetetel_III_1.pdf
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve PDF Kozzetetel_III_2.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond ZFR-ÉMI-TÁV/2020
ÉPÍTŐ-5.2021.5.
ÉPÍTŐ-6-MHÁZ-2021
VÁRA-ÉMI-2020
TDIJ-ÉMI-2022
PDF Hulladékkezelés a mindennapokban a fenntartható jövőért
PDF Hulladékkezelés szemléletformálás
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
PDF Kozzetetel_III_4.pdf
5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések ÉMI vonatkozásában nem releváns
6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések PDF Kozzetetel_III_6.pdf
7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) PDF Kozzetetel_IV_1.pdf

 

IV. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) és a 43. § (1) bekezdései szerinti közzétételi kötelezettségek

     
1. Közbeszerzési terv PDF Kozzetetel_IV_1.pdf (Éves közbeszerzési terv 2024)
2. Közbeszerzési terv módosítása PDF Kozzetetel_IV_2.pdf (Éves közbeszerzési terv 2023. módosítás)
3. Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80.§ (2) bekezdés szerinti adatok Közzététel esetében a tájékoztatás a Kbt. 43. § (1) szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) érhető el.
4. A közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában:
  • a kérelem törvényben meghatározott adatai;
  • a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése
Közzététel esetében a tájékoztatás a Közbeszerzési Döntőbizottság honlapján érhető el.
5. A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződések Közzététel esetében a tájékoztatás a Kbt. 43. § (1) szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) érhető el.
6. A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg Közzététel esetében a tájékoztatás a Kbt. 43. § (1) szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) érhető el.
7. A szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül Közzététel esetében a tájékoztatás a Kbt. 43. § (1) szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) érhető el.
8. Éves statisztikai összegzés Nem releváns.

V. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek

     
1. Vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat
PDF Kozzetetel_V_1.pdf
2. Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét
PDF Kozzetetel_V_2.pdf
3. A Társaság a 2009. évi CXXII. törvény 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.  A bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a védelmi és a biztonsági beszerzésekre, valamint a minősített adatokra. Közzététel V.3.

 

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 26 502 300
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Blaue Lagune ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara
ZAG ITB CIB UEAtc EOTA WFTAO Európai Hulladékcsökkentési Hét Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ENBRI EGOLF ECTP Centre National de l’ingénierie de la Construction EPIC/CNIC Covenant of Mayors for Climate & Energy BorsodChem Szentendre Miskolci Egyetem Miniszterelnökség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdaságfejlesztési Minisztérium Magyar Mérnöki Kamara Blaue Lagune